Thỏa thuận trực tuyến về G Suite

Là thỏa thuận pháp lý điều chỉnh theo luật Hoa Kỳ giữa Google và người sử dụng G Suite. Bất cứ ai sử dụng dịch vụ G Suite đều phải hiểu hoặc bắt buộc hiểu rằng đã đọc và đồng ý thỏa thuận G Suite. Các tranh chấp pháp lý giữa các bên liên quan sẽ được ưu tiên giải quyết dựa trên thỏa thuận riêng đã giao kết và luật pháp địa phương. Nếu vẫn không giải quyết được, sẽ chiếu theo Thỏa thuận G Suite và cuối cùng là theo pháp luật hiện hành của Hoa Kỳ.

Thỏa thuận (trực tuyến) về G Suite

Back to top
Call Now Button